باقرخان سعدالسلطنه، حاکم مقتدر قزوين

باقرخان سرتيپ كه دايي‌زاده علي اصغرخان امين السلطان بود، در اوايل سال 1296 ه. ق مسووليت ساختن جاده شوسه تهران به قزوين و تهران به قم را برعهده گرفت و در همين سال‌ها، گرچه او مسووليت حكومتي مشخصي در قزوين نداشت اما به لحاظ نفوذ قابل توجه در دربار قاجاريه با انتصاب عباس ميرزا ملك‌آرا به عنوان حاكم قزوين، عملاً حاكم واقعي قزوين هم او بود. اين وضع تا سال 1305 ه.ق كه الله قلي ميرزا ايلخاني به حكمراني قزوين منصوب گرديد، ادامه يافت و هر روز بر نفوذ و موقعيت باقرخان افزوده شد.