ابراهیم خان ضرغام السلطنه ، فاتح اصفهان

ابراهیم خان ضرغام السلطنه ، فاتح اصفهان

تولد، خاندان و نسب ابراهيم خان در سال 1272 ه.ق. در جوار امامزاده سلطان ابراهیم متولد شد. ابراهيم خان فرزند رضاقلي فرزند جعفرقلي فرزند حبيب الله خان پسر ابدال خان پسرعلي صالح خان پسر عبدالخليل پسر خسرو پسر غالب پسر حيدر پاپي است.متن کامل

مرتضي قليخان اقبال السلطنه ماکوئي

مرتضي قليخان اقبال السلطنه ماکوئي

مرتضي قليخان اقبال السلطنه ماکوئي فرزند تيمورخان اقبال السلطنه حکمران ماکو و سرحد دار ايران، رئيس ايل بيات هاي ماکو بود. ايل بيات در عهد سلاجقه از ترکستان به ايران راه يافتند و در نقاط مختلف ايران منجمله در ماکو سکني گرفتند. اجداد اقبال السلطنه در ساليان قديم در منطقه ماکو حکومت و رياست داشتند و همواره از خوانين متنفذ ايران به شمار مي رفتند. متن کامل

جنبش مشروطیت در ایران

جنبش مشروطیت در ایران

مجموعه کوششها و رویدادهائی است که در دوره مظفرالدین شاه قاجار و سپس در دوره محمدعلی شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه رخ داد و منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب اولین قانون اساسی ایران شدمتن کامل

تأملي در يك غلط تاريخي (تقسيم علماي سنتي به مشروعه خواه و مشروطه خواه)

تأملي در يك غلط تاريخي (تقسيم علماي سنتي به مشروعه خواه و مشروطه خواه)

سالي ديگر فرصت يادكردي از انقلاب مشروطيت ايران را بدست آورده ايم؛ گرچه يكصدمين سالگرد اين انقلاب دورانساز در ميان غوغاهاي احساسي و سياست بازي گم شد و كمتر نوشته و يا تحليلي از روشمندي و واقع بيني تاريخي و عقلاني در بازخواني آرمانها و اهداف انقلاب مشروطيت ايران برخوردار بود،متن کامل

نهضت مشروطه از نگاه کتاب ایران بین دو انقلاب

نهضت مشروطه از نگاه کتاب ایران بین دو انقلاب

کتاب ایران بین دو کتاب,1 اثر دکتر یرواند آبراهامیان2 است که در دهه 90قرن گذشته, برای تحلیل رویدادهای اجتماعی سیاسی سده اخیر ایران(از انقلاب مشروطه تا انقلاب57) در سه بخش نوشته شده است. متن کامل