آيت‌الله سيد ابوالحسن اصفهاني

آيت‌الله سيد ابوالحسن اصفهاني

آيت‌الله سيد ابوالحسن اصفهاني مرجع تقليد شيعيان جهان و رئيس حوزه علميه نجف در سال 1284 ق در روستاي مديسه از توابع لنجان اصفهان به دنيا آمد. پدرش سيد محمد متولد کربلا و مدفون در خوانسار است.متن کامل

مجلس سنا

مجلس سنا

مجلس سنا شباهت بسيار زيادي به مجلس دارالشوراي كبري قبل از انقلاب مشروطه داشت. از اين رو مجلس سنا در ايران بر بستري از يك تجربه تاريخي به وجود آمده و بسياري از ايرانيان نه تنها با اين تجربه آشنائي داشتند، بلكه در هنگام تأسيس آن، مي‌توانستند خاطرات زيادي را از سلفش در دوره ناصرالدين شاه به ياد بياورند. متن کامل

میهمان ایرانی مصر

میهمان ایرانی مصر

هرچند سیدجمال‌الدین اسدآبادی، به سال ۱۲۱۷٫ش در اسدآباد همدان متولد شد اما پس از رسیدن به دوران نوجوانی تقریبا مابقی عمرش را در هجرت و مسافرت سپری کرد.متن کامل

مشروطه، حركت‌ با چشمان‌ بسته‌ - ‌انقلاب‌ مشروطه‌ در نگاه‌ پروفسور حامد الگار

مشروطه، حركت‌ با چشمان‌ بسته‌ - ‌انقلاب‌ مشروطه‌ در نگاه‌ پروفسور حامد الگار

پروفسور حامد الگار یکی از صاحب نظران معاصر غربی می باشد که درباره ایران تحقیق کرده و کتابهای بسیاری نوشته استمتن کامل

انگليس و روسيه روياروي انقلاب مشروطه

انگليس و روسيه روياروي انقلاب مشروطه

نهضت مشروطيت شاهد ظهور و سقوط سه مجلس، سه پادشاه و حدود 30 دولت بود. اگر چه اين نهضت به سلسله 130 ساله قاجار و حكومت مستبدانه آنها خاتمه بخشيد، ‌ولي موفق به جلوگيري از دخالت‌هاي روسيه و انگليس در ايران نشد. از اين رو شناخت سياست و اهداف بيگانگان در انقلاب مشروطه اهميت زيادي دارد. زيرا دخالت و نفوذ آنها روند نهضت را تغيير داد. به نحوي كه شايد اگر مداخلات بيگانگان نبود، سرنوشت انقلاب مشروطه نيز تغيير مي‌كرد.متن کامل