مطبوعات مشروطيت

مطبوعات مشروطيت

به طور كلى روند مطبوعات اين شهر تا حدود زيادى مانند روند مشروطيت اصفهان، روندى خاص و با ويژگى هايى همراه بوده است. در اغلب اين مطبوعات در زمان رياست حاج آقا نورالله، سبك مقالات و مطالب مبتنى بر برداشت هايى شريعت خواهانه از لفظ مشروطه بوده است.
موضوعاتى همچون «تحريم اقتصادى بيگانه، رواج اقتصاد ملى، بانك ملى، قشون ملى، فرهنگ اسلامى، پرهيز از دو قدرت روس و انگليس، تاسيس و تشويق مراكز عام المنفعه، داشتن تعهد قلم و بيان، هتك ننمودن آبرو و نام مسلمان و تشويق و تبليغ اصول شريعت و فكر و آزادى و برترى اين تفكرات نسبت به استبداد» مورد توجه مطبوعات اصفهان بوده است. مطبوعات اين شهر تحت تاثير حاج آقا نورالله در سال هاى اوليه پيروزى انقلاب مشروطيت جريانى برعكس و خلاف اهداف، افكار گروهى از مشروطه خواهان و مطبوعات غرب مآب مثل تمدن، ترقى و... را تبليغ و تشويق مى كردند.
از عمده ترين مطبوعاتى كه در مسائل سياسى اصفهان حضور فعال و تاثيرگذار داشت، مى توان از جرايدى همچون «انجمن مقدس ملى، اصفهان، الجناب، جهاد اكبر و نقش جهان» نام برد. روزنامه «الجناب» يكى از روزنامه هاى قديمى اصفهان به مديريت حاج سيدعلى جناب تاسيس شد و هفته اى يك بار در هشت صفحه به قطع ۳۳ و ۴۶ سانتيمتر چاپ سنگى و خط نستعليق منتشر مى شد. روزنامه «انجمن اصفهان» به مديريت آقاسراج الدين صدرجبل عاملى موسوى در سال ۱۳۲۴ قمرى تاسيس شد. اين روزنامه در واقع سخنگوى رسمى انجمن ولايتى اصفهان بود. هدف از تاسيس اين روزنامه چاپ صورت مذاكرات اين انجمن بوده است.
روزنامه «جهاد اكبر» به مديريت ميرزاعلى آقا خراسانى در سال ۱۲۸۵ش انتشار يافت. اين روزنامه معمولاً در هشت صفحه به قطع روزنامه الجناب بر روى كاغذ مرغوب انتشار مى يافت. اين روزنامه هفتگى و محل چاپ آن اصفهان بوده است. اين روزنامه در معرفى خود آورده است: «جريده اى است مطلق و آزاد، محركه اتحاد و دور از نفاق.» اخبار شهرى و حوادث و اتفاقات اطراف شهر و وقايع كلى مملكت و مقالات مشتمل بر تظلم خواهى از حكام مستبد و طرفداران استبداد، از مهم ترين موضوعات مورد توجه روزنامه جهاد اكبر بوده است.
روزنامه «اصفهان» اولين شماره خود را در سال ۱۲۸۵ انتشار داد و در روزهاى زوج انتشار مى يافت. مرام و مسلك و نوع مطالب روزنامه چنين اعلام شده است: «در شرايطى كه بعضى از جرايد قبل از مشروطيت و زمان هاى نزديك پس از مشروطيت ديده مى شود، در مقابل جرايد روزنامه هاى دولتى است كه براى درج هرگونه مطلب و مقاله آزاد نبوده اند، اين روزنامه خود را آزاد معرفى مى كند.روزنامه «بلويه» اصفهان نيز از ديگر روزنامه هاى مطرح اصفهان به مديريت ميرزا عباس خان چهارمحالى در سال ۱۲۸۵ انتشار يافته است. اين جريده خود را چنين معرفى مى كرد: «اين جريده كه ديده حقيقت بينش باز و با انصاف و واقعيت دمساز است، انديشه اش قلع ريشه نفاق است و به جز اتحاد منظورى ندارد و آزادانه نيك و بد را مى نگارد و دندان روى حرف نمى گذارد. تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال.»