از انقلاب مشروطه تا كودتاى رضاخان

از انقلاب مشروطه تا كودتاى رضاخان

معرفی کتاب:

انگيزه‏ها و خواست مردم از انقلاب مشروطيت/ نهضت تحريم‏تنباكو/ نهضت اسلام‏خواهى/ فساد در دربار قاجار/ انجمن‏هاى‏مخفى روشنفكران/ نخستين آثار تفرقه در بين علماى عدالتخواه/طرح تهيه قانون اساسى و تدوين آن/ تأسيس فراماسونرى درايران/ مقايسه‏اى بين بعضى از روزنامه‏هاى امروز با روزنامه‏هاى‏صدر مشروطيت/ مجلس اول تدوين‏كننده فلسفه سكولار ايرانى/علت مخالفت شيخ فضل‏الله با مشروطيت/ و... از جمله موارد مطرح ‏شده در اين كتاب است.
كتاب در 4 فصل با عناوين: تحريم تنباكو خميرمايه انقلاب‏مشروطيت، ريشه‏هاى انقلاب مشروطيت، نقش روشنفكران‏در انحراف مشروطيت، محو مشروطه مشروعه با مرگ شيخ‏فضل‏الله، تدوين شده است. در انتهاى هر فصل بخشى با عنوان پى ‏نوشت ارائه و در پايان كتاب نيز فهرست منابع و مأخذ ذكر شده‏است.
این کتاب توسط پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامى تدوین وبا جلدشمیز منتشر شده است.

 
 

كتاب حاضر جلد دوم از مجموعه از انقلاب مشروطه تاكودتاى رضاخان است كه به بررسى نقش روشنفكران غربگرا دروابسته كردن كشور با انحراف مشروطه و با به قدرت رساندن ‏رضاخان، مى ‏پردازد.
در اين كتاب آثار و تبعات اعدام شيخ فضل ‏الله نورى، نقش و سهم‏ تقى ‏زاده در انحراف مشروطيت از مسير اسلامى به مسير غرب پسندبا تدوين قانون اساسى ‏مند اسلامى، انديشه‏ ها، تفكرات و اقدامات‏ محمدعلى فروغى در پيدايش رضاخان و قدرت يافتن وى و تشويق ‏و تحريك وى براى مبارزه خونين با دين و دين‏ مدارى، فضاى‏ ملتهب ناشى از دين‏گريزى مقامات و مجلس سكولار و پرهيز ازروحانيت، بى ‏هويتى كشور و كودتاى رضاخان، مورد بررسى و تحليل ‏قرار گرفته است.
كتاب در 4 فصل با عناوين بحران فزاينده پس از اعدام شيخ ‏فضل ‏الله، عقل منفصل انگليس در انحراف مشروطيت تقى ‏زاده،محمدعلى فروغى مغز متفكر استكبار در سلطه سنگين رضاخان،بحران بى ‏هويتى مقدمه كودتاى رضاخان، تدوين و در پايان نيزفهرست منابع و مأخذ ارائه شده است.
در دنباله مباحثى كه به تاريخ معاصر اختصاص دارد، كتاب پنجاه وهفت سال اسارت درباره سلسله پهلوى، انتشار خواهد يافت.
این کتاب توسط پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامى تدوین وبا جلد شمیز منتشر شده است.