فرمان مشروطيت و تأسيس عدالتخانه

فرمان مشروطيت و تأسيس عدالتخانه

فرمان تأسيس عدالتخانه كه در تاريخ به عنوان «فرمان مشروطيت» شهرت دارد در 13 مرداد 1285 از سوي مظفرالدين شاه قاجار صادر شد. مكمل اين فرمان كه سه روز بعد طي دستخط ديگري صادر شد توانست مقدمات تشكيل اولين مجلس شورا در تاريخ ايران را فراهم سازد.متن کامل

حادثه قتل کسروي*

حادثه قتل کسروي*

يکي از فجيع ترين حوادثي که در ايام اخير اتفاق افتاد قتل مرحوم احمد کسروي در کاخ دادگستري است. شرح فاجعه را اکثر روزنامه ها نوشته اند و خلاصه آن اين است که متن کامل

نهضت مشروطه از نگاه کتاب ایران بین دو انقلاب

نهضت مشروطه از نگاه کتاب ایران بین دو انقلاب

کتاب ایران بین دو کتاب,1 اثر دکتر یرواند آبراهامیان2 است که در دهه 90قرن گذشته, برای تحلیل رویدادهای اجتماعی سیاسی سده اخیر ایران(از انقلاب مشروطه تا انقلاب57) در سه بخش نوشته شده است. متن کامل

تجربه مشروطيت

تجربه مشروطيت

عوامل‌ انقلاب‌ مشروطيت چه بود ؟ چه‌ حوادثی‌ در شکل‌گیری‌ آن‌ اثر داشت‌؟ چه‌ کسانی‌ آن‌ را به‌ وجود آوردند؟ انگیزه‌های‌ بانیان‌ انقلاب و مردم‌ چه‌ بود؟ آیااین‌ انقلاب‌ ایدئولوژی‌ از پیش‌ تدوین‌ شده‌ای‌ داشت‌ یا نه‌؟ كتاب حاضر به اين سوالات پاسخ مي گويد .متن کامل

نقش قدرت‌هاي خارجي در انقلاب مشروطه

نقش قدرت‌هاي خارجي در انقلاب مشروطه

نهضت مشروطيت شاهد ظهور و سقوط سه مجلس، سه پادشاه و حدود 30 دولت بود. اگر چه اين نهضت به سلسله 130 ساله قاجار و حكومت مستبدانه آنها خاتمه بخشيد، ‌ولي موفق به جلوگيري از دخالت‌هاي روسيه و انگليس در ايران نشد.متن کامل