نگاهی به کتاب قتل کسروی

نگاهی به کتاب قتل کسروی

ناصر پاکدامن اهل تحقیق و تتبع است دقیق و منزه و بیزار از آلودگیهاست. در پژوهش و وارسی اسناد وسواس خاص خود را دارد که نمونه است. زمانی که حکومت دستبرد به آثار دگراندیشان را شروع کرد، او با احساس خطر به نیات اهل عمائم پی برد متن کامل

مروري بر حوادث 15 ساله مشروطيت

مروري بر حوادث 15 ساله مشروطيت

نهضتي كه در اوايل سال 1285 با فرياد مشروطه‌خواهان اوج گرفت و در مرداد اين سال با تشكيل مجلس به ثمر نشست، در اواخر 1299 با كودتاي رضاخان پهلوي، رو به افول نهاد. مقاله حاضر، اشاره‌اي گذرا به رخدادهاي اين 15 سال پرحادثه دارد.متن کامل

نشست بررسي و نقد كتاب با «مشروطۀ ایرانی»

نشست بررسي و نقد كتاب با «مشروطۀ ایرانی»

کتاب «مشروطۀ ایرانی»، که ماشاءالله آجودانی آن را در لندن نگاشته است، یکی از آثار پژوهشی دربارۀ انقلاب مشروطیت ایران محسوب می‌شود که در آن نویسنده ایدۀ بومی و ایرانی‌شدن مشروطه را مطرح ساخته و آن را عامل تحقق نیافتن دموکراسی و دیگر اهداف مشروطۀ واقعی (که از نظر نگارنده مشروطۀ اروپایی است) دانسته است. متن کامل

زنان؛ پیش از مشروطه، پس از مشروطه

زنان؛ پیش از مشروطه، پس از مشروطه

نگاه تاریخی به زنان البته با نگاه سیاسی و اجتماعی به آنان متفاوت است اما چنانکه می‌دانیم درهرحال هیچ جای تاریخ از مقوله سیاست خالی نیست. مهم آن است که وقتی از نقش سیاسی ــ اجتماعی زنان سخن می‌گوییم، تنها متوجه زنان مشهور و سرشناس یا زنان بانفوذ درباری نباشیم، بلکه حرکت اجتماعی زنان را در گستره اجتماعی آن در نظر آوریم. متن کامل

تجدد و تدین زنان عصر مشروطه

تجدد و تدین زنان عصر مشروطه

تاریخ نگاری روشن فکری و حب و بغض هایش، بازشناسی جریان های فعال زنان در دورۀ مشروطه را به امری ضروری برای فهم درست فعالیت زنان در این دوره تبدیل کرده است. متن کامل