جنبش تنباكو ، قيام عليه استعمار و استبداد

جنبش تنباكو ، قيام عليه استعمار و استبداد

با لغو امتياز تنباكو پادشاه خودكامه ايران براي نخستين بار به طور رسمي مجبور به تسليم و عقب‌نشيني در مقابل خواست مردم شد؛ قدرت علما در جريانها و حوادث سياسي و اجتماعي بعدي افزونتر گشت و ضربه سختي بر پيكر استعمار انگليس وارد گرديد .متن کامل

اعضاى انجمن سرى

اعضاى انجمن سرى

بى شك اصلى ترين گروه هايى كه در زمان مظفرالدين شاه در زمينه مشروطيت گردهم مى آمدند و با برگزارى جلسات و اجتماعاتى به دنبال براندازى حكومت وقت بودند، گروهى بود كه از ۱۲ ربيع الاول ۱۳۲۲ هـ.ق در باغ «سليمان خان ميكده» واقع در خيابان گمرك تهران تشكيل مى شد. متن کامل

مدرس و كميسيون دفاع از حرمين شريفين

مدرس و كميسيون دفاع از حرمين شريفين

وقتي كه مرحوم مدرس در پاسخ به تلگرام يكي از مراجع عراق اعلام كرد «در صورت لزوم براي روياروئي با وهابي‌ها به طرف مكه و مدينه به راه خواهم افتاد» تنها در عراق 200 هزار نفر براي مقابله با وهابي‌ها اعلام آمادگي كردند.متن کامل

قرارداد اوت 1907م / شهريور 1286 ش

قرارداد اوت 1907م / شهريور 1286 ش

ورود به قرن بيستم با چند واقعة مهم براي ايران همزمان شد. يكي از اين وقايع انعقاد قرارداد 31 اوت 1907م/ 22 رجب 1325ق / 9 شهريور 1286 ميان انگلستان و روسيه است.متن کامل

سردار بی بی مریم بختیاری؛ زن مبارز عصر مشروطه

سردار بی بی مریم بختیاری؛ زن مبارز عصر مشروطه

بي بي مريم بختياري دختر حسينقلي خان ايلخاني، خواهر عليقلي خان سردار اسعد و همسر ضرغام‌ا‌لسلطنه بختياري از زنان مبارز عصر مشروطيت است. او از زنان تحصيلکرده و روشنفکر عصر بود که به طرفداري از آزاديخواهان برخاست و در اين راه از هيچ چيز دريغ نورزيد.متن کامل