نگاهی به کتاب قتل کسروی

نگاهی به کتاب قتل کسروی

ناصر پاکدامن اهل تحقیق و تتبع است دقیق و منزه و بیزار از آلودگیهاست. در پژوهش و وارسی اسناد وسواس خاص خود را دارد که نمونه است. زمانی که حکومت دستبرد به آثار دگراندیشان را شروع کرد، او با احساس خطر به نیات اهل عمائم پی برد متن کامل

رویارویی انگلیس و علما در نهضت مشروطه

رویارویی انگلیس و علما در نهضت مشروطه

استبداد قاجاریان, بی توجهی آنان به شعائر اسلامی, دخالتهای آشکار و نهان بیگانگان در امور سیاسی, اقتصادی و… ایران و نهضت تنباکو, زمینه نهضت مشروطیت را فراهم آوردند. متن کامل

مشروطه، مجلس اول، مجلس دوم

مشروطه، مجلس اول، مجلس دوم

مقاله حاضر روند شكل گيري مجلس مشروطه و انتخابات مجلس هاي اول و دوم ، تركيب نمايندگان و گرايشهاي سياسي و ديني آنان و همچنين روند شكل گيري و تدوين قانون اساسي مورد بررسي قرار گرفته است . متن کامل

نگاهی گذرا به طنز در عصر مشروطیت

نگاهی گذرا به طنز در عصر مشروطیت

شاید بتوان گفت انقلاب ها و دگرگونی های سیاسی بر ساختار ادبیات، فرهنگ و هنر، تأثیر فراوان دارند. حتی شاید بتوان مدعی شد که پیدا آمدن مکاتب مختلف فلسفی و هنری نیز، به نوعی متأثر از ساختار و فضای سیاسی ملت های مبدع این مکاتب هستند.متن کامل

مجلس اول مشروطه و نقش آن در تدوين و شكل‌گيري قانون اساسی

مجلس اول مشروطه و نقش آن در تدوين و شكل‌گيري قانون اساسی

دوره اول مجلس شورای ملی یک تفاوت عمده با مجالس دیگر داشت و آن نقشی بود که در تدوین قانون اساسی داشت. متن کامل