ايران بين دو انقلاب ، از مشروطه تا انقلاب اسلامي

ايران بين دو انقلاب ، از مشروطه تا انقلاب اسلامي


دربخش «اشاره مترجمان» آمده است: «شايد در مواردي چنين به نظر مي‌رسد كه نويسنده در تحليل و نتيجه‌گيري خود متأثر از برخي رويكردها و گرايش‌هاي خاص سياسي است. ليكن مترجمان بر اين اعتقادند كه چنين شائبه‌اي در نگارش تاريخ از آنجا ناشي مي‌شود كه نويسنده به حق، همه رويدادها يا جنبش را صرفاً از ديدگاه «امر واقع» و سنديت تاريخي آن و نه لزوماً از جنبه ارزشي و عقيدتي آن بررسي كرده است و بديهي است كه چون هسته اصلي اين اثر پژوهشي مربوط به حزب توده و كل جنبش چپ در ايران بوده است، گرايش آن به جريان چپ ايران بيشتر باشد.
 اين كتاب بيش از آنكه مبتني بر واقعيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي ايران باشد، بر مبناي ذهنيات و علايق سياسي و فرهنگي نويسنده به رشته تحرير درآمده به طوري كه بسياري از وقايع و رويدادها و اخبار مندرج در اين كتاب تحت تأثير اين ذهنيات از واقعيتها فاصله گرفته و يا تحريف شده‌اند.