سرداربيگ قوجابيگلو

نوروزخان قوجه بيگلو فرزند سرداربيگ قوجابيگلو كه پس از پدرش رئيس قوجابيگلو‌هاي مغان (اردبيل) شد. وي همانند سرداربيگ از رؤساي قدرتمند طوايف شاهسون در اردبيل به شمار مي‌آمد كه در برخي مواقع، حتي پس از آنكه مراتع ميان طايفه‌‌ها تقسيم شد به قشلاقهاي طوايف ضعيف‌تر هجوم برده، آنها را تصرف مي‌كرد. از جمله او رعاياي خود را از اجارود و خروسلو به سوي شمال حركت داد و قشلاقهاي طوايف پيرايواتلو، عربلو، جعفرلو و اجيرلو را به تصرف درآورد. او در زماني هم كه با قواي دولتي به فرماندهي يپرم‌خان ارمني (1327ق) براي قلع و قمع شاهسونها به اردبيل حمله‌ور شدند و با طايفه قوجابيگلو در اوايل 1327ق/ 1288ش جنگيده و عده زيادي از آنان را كشتند در آزادي به سر مي‌برد. اما چند سال بعد (1299ش/1920م) كه قواي شوروي به بهانه حملات گاه و ناگاه دسته‌هاي شاهسون به داخل مرزها و قواي آنها، به تدارك تهاجم به آذربايجان پرداختند و تا مرز آستارا هم آمدند طوايف تابع نوروزخان كه البته از سوي فراريان مساواتي حكومت قفقاز پشتيباني مي‌شد با آنان جنگيدند و قواي شوروي را شكست دادند. او در بهمن و اسفند 1301 كه قواي دولتي ايران عملياتي را بر ضد طوايف حاجي خوجالو، پلاتلو، آلارلو، قوجابيگلو و ديگر طوايف شاهسون آغاز كردند، همچون چند تن ديگر از رؤساي آن طوايف تسليم قواي دولتي شد. (تاپر، تاريخ سياسي اجتماعي شاهسون‌هاي مغان، صص 264، 301 و 314 و 324).