جنبش تنباكو؛ سرآغاز مشروطه‌خواهي

جنبش تنباكو؛ سرآغاز مشروطه‌خواهي

سلسله‌ي قاجار در طول حيات خود داراي مشكلات عديده‌اي بود كه از ميان آنها، مشكل استبداد و انحطاط اقتصادي از همه شاخص‌تر بود. قجرها كه از يك سو با نفوذ استعمار انگليس و از سوي ديگر با شكست‌هاي ايرانيان از روسيه رو به رو شده بودند، پيوسته تحت تأثير بيگانگان قرار داشتند. در اين بين رقابت سنتي انگليس و روسيه براي به دست آوردن امتيازات گوناگون در ايران به ويژه در دوران ناصرالدين‌شاه، به اوج خود رسيد. مسافرت‌هاي شاه به خارج از كشور كه اغلب به دليل آشنايي وي با تجدد و شيوه‌هاي نوين حكومت‌داري صورت مي‌گرفت، به دليل فراهم نمودن هزينه‌هاي سفر، معمولاً با اعطاي امتيازات بزرگي نيز به روس و انگليس همراه بود.متن کامل

اسناد تحريم تنباكو

متن کامل

روايت جديدى از انقلاب مشروطيت

نوشتن درباره انقلاب مشروطيت ايران با وجود صدها تحقمتن کامل

سالشمار انقلاب مشروطه

 ۸ مارس ۱۸۹۰ اعطای امتیاز توتون و تنباکو به رمتن کامل

انيس الدوله وتحريم تنباكو

متن کامل

اولتيماتوم 1911 روسيه به ايران تاوان سنگين اشتباهات!

متن کامل

تجار و جنبش تنباکو

متن کامل

تحريم تنباكو و فتواي ميرزاي شيرازي

متن کامل

تحریم تنباکو

متن کامل

تحصن تجار در حرم حضرت عبدالعظيم - صفر 1323ق

متن کامل