جريانهاي فكري مشروطيت

جريانهاي فكري مشروطيت

اين همايش بستر و فرصت مناسب و تأثيرگذاري براي طرح و بحث بسياري از وجوه و ابعاد آراء، انديشه‌ها و جريانهاي هدايت‌ كننده نهضت مشروطيت به شمار مي‌رفت. كتاب حاضر چكيده اي از سخنرانيهاي ارائه شده در اين همايش است .
سال 1385 بنا به تقويم شمسي برابر با يكصدمين سالگرد صدور فرمان مشروطيت بود. به اين مناسبت همايشها و نمايشگاههايي در داخل و خارج كشور برگزار شد. همايش علمي بررسي و نقد «جريانهاي فكري مشروطيت» در روز 19 تير 1385 مصادف با سالروز صدور فرمان مشروطيت بنا به تقويم قمري (14 جمادي‌الثاني)، در سالن همايشهاي كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، برگزار گرديد.
اين همايش بستر و فرصت مناسب و تأثيرگذاري براي طرح و بحث بسياري از وجوه و ابعاد آراء، انديشه‌ها و جريانهاي هدايت‌ كننده نهضت مشروطيت به شمار مي‌رفت. كتاب حاضر چكيده اي از سخنرانيهاي ارائه شده در اين همايش است .