تاريخ روابط خارجي ايران در دوره اول مشروطه

تاريخ روابط خارجي ايران در دوره اول مشروطه


تاريخ روابط خارجي ايران ، دوره اول مشروطه عنوان كتابي است كه به قلم دكتر علي اكبر ولايتي در باره تحولات مشروطيت به رشته تحرير درآمده است . اين كتاب به بررسي ريشه هاي قرارداد 1907 ، قرارداد 1915 ، قرارداد 1919 ، قرارداد 1921 و كودتاي سوم اسفند 1299 مي پردازد و نقش سفارتخانه هاي روسيه و انگلستان در تحولات سياسي و اقتصادي ايران را مورد بحث و بررسي قرار ميدهد . اين كتاب كه توسط دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه منتشر شده همچنين به ارائه اسناد و مدارك مربوطه مي پردازد . كتاب مذكور كه نخستين جلد از مجموعه كتابهايي با عنوان تاريخ روابط خارجي ايران مي باشد در 126 صفحه تهيه و تنظيم شده است .