صولت‌الدوله سردارعشاير

اسماعيل‌خان قشقايي مشهور و ملقب به صولت‌الدوله و سردار عشاير به سال 1295ق در فيروزكوه به دنيا آمد. پدرش داراب‌خان ايل‌بيگي و رياست ايل قشقايي را به عهده داشت. از اين رو تربيت اسماعيل‌خان نيز در ميان ايل انجام يافت و علاوه بر تحصيلات، تيراندازي، سواركاري و فنون نظامي را فراگرفت. در سالهاي پاياني سلطنت مظفرالدين شاه قاجار لقب صولت‌الدوله دريافت كرده، پس از مرگ پدر، رياست ايل هم بدو رسيد. با آغاز جنگ جهاني اول قواي نظامي متفقين منطقه جنوب ايران را هم صحنه تاخت و تاز قرار دادند كه وي با همكاري ساير ايلات آن ناحيه، به دفاع از خاك خود پرداخته، با مهاجمين جنگيدند. اما در سايه فشار انگليسها از رياست ايل برافتاد و چندي را در فرار و گريز گذراند تا اينكه جنگ پايان يافت. او نيز به جنوب برگشت و بار ديگر رئيس ايل قشقايي گرديد. صولت‌الدوله در دوره پنجم مجلس شوراي ملي نماينده مردم جهرم شد. حدود دو سال بعد به موجب خلع‌سلاح عشاير و بروز ناامني در جنوب، دستگير و در تهران زنداني شد. ولي با پشتيباني عشاير منطقه از زندان رهايي يافت و به شيراز رفت. در هشتمين دوره مجلس هم نمايندگي مردم آباده را به عهده گرفت. تا اينكه در شهريور 1311، به همراه پسرش (محمدناصر‌خان) كه او نيز سمت نمايندگي مجلس را داشت، بار ديگر دستگير و روانه زندان قصر شد. حدود شش ماه در آنجا به سر برده، سرانجام بر اثر بيماري يرقان درگذشت. برخي گفته‌اند كه او نيز با آمپول هواي پزشك احمدي در زندان، درگذشت. جنازه‌اش در امام‌زاده عبدالله شهر ري مدفون است. 

 

نفر سمت راست: صولت‌الدوله سردارعشاير