سلطان محمدخان سردار اشجع بختياري

سلطان محمدخان سردار اشجع بختياري فرزند امامقلي حاجي ايلخاني،‌ برادر تني غلامحسين‌خان سردارمحتشم و برادر ناتني لطفعلي‌خان اميرمفخم است كه پنج مرتبه به حكومت اصفهان رسيد. بار نخست در 20 ذي‌حجه 1327/12 دي 1288 كه رسماً انتصابش به اين سمت را به كنسول‌هاي روس و انگليس در اصفهان اطلاع داد. منابع نوشته‌اند كه به دوستي با انگليسيان تمايل داشته است. از جمله وقايع مهم حكومت او در اين سالها شورش غريب‌خان رئيس سابق نظميه (شهرباني) اصفهان است كه با كمك سواران بختياري بر آن پيروزي يافت. بار دوم در 15 جمادي‌الاول 1329/23 ارديبهشت 1290 به حكومت اصفهان نشست كه در همين دوره، دزدي و راه‌زني در جاده‌هاي اصفهان نه تنها از بين نرفت، بلكه ناامني و پريشاني در معابر فزونتر گرديد. حكومت سوم سردار اشجع بر اصفهان پس از عزل خسروخان سردار ظفر در 19 محرم 1331/8 دي 1291 آغاز گرديد كه از وقايع مهم آن ايام منابع آگاهي چنداني به دست نمي‌دهند. فقط مي‌توان گفت كه سبب عزل وي از اين سمت نارضايتي مردم و علماي اصفهان بوده است كه در ذي‌حجه 1331/آبان 1292 روي داد. او در دوران جنگ جهاني اول بار ديگر حكومت اصفهان را در دست گرفت كه نوشته‌اند اين بار به طور غيرمستقيم از آلمانها هواداري مي‌كرد. سردار اشجع در 20 دي 1300 براي پنجمين بار حاكم اصفهان شد كه توانست تا شهريور سال بعد در حكومت آنجا بماند. در اين ميان بيماري گريبانش را گرفت و به همين سبب از سمت خود استعفا كرده، براي درمان به تهران و پس از آن به اروپا رفت. اما بيماري امانش نداد و در اسفند 1302 در اروپا درگذشت.