سرلشكر علي نقدي (سردار رفعت )

معروف به سردار رفعت از افسران عالي‌رتبه قزاقخانه در دورة قاجاريه بود كه تمام مراحل ترقي را در قزاقخانه طي كرد. در سال 1300ش، رضاخان پس از ادغام قزاقخانه، ژاندارمري و ساير واحدهاي نظامي، چند تن از سرداران قزاق از جمله سردار رفعت را به ارتش جديد دعوت كرد. سردار رفعت قبلاً فرمانده رضاخان بود. وي پس از عهده‌دار شدن اداره امنيه كشور مدت چهار سال رياست ژاندارمري كل كشور را بر عهده داشت. مدتي حكمران يزد و سپس عضو شوراي عالي نظام گرديد. سرانجام وي در سال 1320ش، درگذشت. وي صاحب پنج پسر و دو دختر بود كه فرزندانش همگي نظامي بودند.