سردار همايون

قاسم والي معروف به سردار همايون فرزند علي‌خان والي، حاكم اروميه، به سال 1253ش (1271 هم نوشته‌اند) به دنيا آمد. او تحصيلات خود را در مدرسه سن‌سير پاريس به انجام رساند و آجودان محمدعلي‌ميرزا وليعهد بود. گفته شده ماشين چاپ با حروف سربي را به تبريز وارد و راه‌اندازي كرده است. وي معاون فرمانده قشون آذربايجان، سازمان دهنده نخستين گارد مخصوص سلطنتي، بنيانگذار شركت تلفن و كارخانه برق در تبريز، رئيس قشون آذربايجان، مؤسس نخستين شهرداري تبريز، رئيس شهرباني مركز، حاكم تهران، رئيس بريگاد قزاق بوده، پس از كودتاي 1299 خورشيدي با درجه سرلشكري به ارتش جديد ايران پيوست و به عضويت شوراي عالي قشون برگزيده شد. روز 23 مرداد 1312 در اروميه درگذشت و در صحن امام‌زاده ابراهيم در چهارفرسنگي آن شهر به خاك سپرده شد.