مشروطيت و انجمنهاي ايالتي و ولايتي

مظفرالدين شاه در تاريخ چهاردهم جمادي‌الثاني 1324ق فرمان مشروطيت را صادر كرد و اولين دوره مجلس شوراي ملي مركب از نمايندگان طبقات اصناف، تجار، اشراف، ملاكين و شاهزادگان تشكيل گرديد.

يكي از نتايج انقلاب مشروطيت و تشكيل مجلس شوراي ملي تأسيس انجمنهاي ايالتي و ولايتي در مراكز ايالات و ولايات بود كه مشروطه‌خواهان در شهرهاي بزرگ به تشكيل آنها دست زدند تا مسائل و مشكلات محلي را با نظر نمايندگان حل كنند. انجمنهاي مزبور نقطه اتكاي نمايندگان مجلس به ويژه در زمان اختلاف ميان محمدعلي شاه و مجلس بودند. شدت اختلاف ميان شاه و مجلس منجر به بمباران مجلس توسط محمدعلي شاه گرديد و در زمان فقدان مجلس شوراي ملي، انجمنها نقش اساسي ايفا نمودند و با عزل محمدعلي شاه از سلطنت و جانشيني فرزند وي احمدميرزا، قانون جديد انتخابات توسط هيئتي از طرف دولت مركزي و با موافقت انجمنهاي ايالتي و ولايتي در تاريخ دوازدهم جمادي‌الثاني 1327ق تنظيم و انتخابات براساس آن برگزار گرديد.

اسناد پيوست حاكي از حمايت انجمنهاي ايالتي و ولايتي از قوانين مشروطه و وفاداري نسبت به اصول مشروطيت و بيانگر صحت برگزاري انتخابات مجلس شوراي ملي با تأييد انجمن نظارت مركزي انتخابات شهرهاي مختلف كشور مي‌باشد.


 1 - تلگراف انجمن ولايتي قوچان مبني بر درخواست جلوگيري از دخالت روسيه در امور مربوط به برقراري مشروطه در ايران [16916]

 


مشروطيت و انجمهاي ايالتي و ولايتي

تلگراف انجمن ولايتي قوچان مبني بر درخواست جلوگيري از دخالت روسيه در امور مربوط به برقراري مشروطه در ايران [16916]

2 - گواهي انجمن نظارت بر انتخابات كاشان مبني بر انجام مرحله اول انتخابات دومين دوره مجلس شوراي ملي [4-5-4226ف]


 


مشروطيت و انجمهاي ايالتي و ولايتي

گواهي انجمن نظارت بر انتخابات كاشان مبني بر انجام مرحله اول انتخابات دومين دوره مجلس شوراي ملي [4-5-4226ف]3 - گزارشهاي مربوط به اعضاي انجمن نظارت مركزي انتخابات شهرهاي مختلف كشور در مورد تأييد صحت برگزاري انتخابات نمايندگان مجلس شوراي ملي از حوزه‌هاي مختلف [17-52-144م] (صفحه۱)

 


مشروطيت و انجمهاي ايالتي و ولايتي

گزارشهاي مربوط به اعضاي انجمن نظارت مركزي انتخابات شهرهاي مختلف كشور در مورد تأييد صحت برگزاري انتخابات نمايندگان مجلس شوراي ملي از حوزه‌هاي مختلف [17-52-144م] (صفحه۱)4 - [۱۸-52-144م] (صفحه۲)

 


مشروطيت و انجمهاي ايالتي و ولايتي

[۱۸-52-144م] (صفحه۲)5 - [۱۹-52-144م] (صفحه۳)

 


مشروطيت و انجمهاي ايالتي و ولايتي

[۱۹-52-144م] (صفحه۳)6 - [۲۲-52-144م] (صفحه۴)

 


مشروطيت و انجمهاي ايالتي و ولايتي

[۲۲-52-144م] (صفحه۴)

7 - [۲۴-52-144م] (صفحه۵)

 


مشروطيت و انجمهاي ايالتي و ولايتي

[۲۴-52-144م] (صفحه۵)


8 - [۳۲-52-144م] (صفحه۶)

 


مشروطيت و انجمهاي ايالتي و ولايتي

[۳۲-52-144م] (صفحه۶)


9 - [۳۳-52-144م] (صفحه۷)

 


مشروطيت و انجمهاي ايالتي و ولايتي

[۳۳-52-144م] (صفحه۷)


 ارسال برای دوستان


10 - گزارش اخبار مملكتي دفتر انجمن ايالتي خراسان در خصوص تجديد انتخاب هيئت رئيسه كميسيونها و شعبات مجلس شوراي ملي و تصويب قانون شرايط حمل اسلحه در مجلس [27 تا 20225] 

11 - نامه انجمن ايالتي خراسان به دارالشورا و هيئت وزراء مبني بر ابراز تنفر از اقدامات محمدعلي ميرزا به دليل مخالفت با مشروطيت و لزوم ممانعت دولت روسيه از ورود نامبرده به خاك كشور براساس قرارداد منعقده [30832]

 


مشروطيت و انجمهاي ايالتي و ولايتي

نامه انجمن ايالتي خراسان به دارالشورا و هيئت وزراء مبني بر ابراز تنفر از اقدامات محمدعلي ميرزا به دليل مخالفت با مشروطيت و لزوم ممانعت دولت روسيه از ورود نامبرده به خاك كشور براساس قرارداد منعقده [30832]


12 - متن تلگرافي به سفارتخانه‌هاي تهران در مورد انعقاد انجمن اسلامي توسط مشروطه‌خواهان و القاي ضدمشروطه بودن افكار عامه [815- ق]

 


مشروطيت و انجمهاي ايالتي و ولايتي

نامه انجمن ايالتي خراسان به دارالشورا و هيئت وزراء مبني بر ابراز تنفر از اقدامات محمدعلي ميرزا به دليل مخالفت با مشروطيت و لزوم ممانعت دولت روسيه از ورود نامبرده به خاك كشور براساس قرارداد منعقده [30832]


 ارسال برای دوستان

13 - نامه سالارمكرم به امناي انجمن ايالتي مبني بر اعلام وفاداري آقاي سردار نسبت به اساس مشروطيت [21817- ق]

 


مشروطيت و انجمهاي ايالتي و ولايتي

نامه سالارمكرم به امناي انجمن ايالتي مبني بر اعلام وفاداري آقاي سردار نسبت به اساس مشروطيت [21817- ق]


14 - اطلاعيه مجاهدين و انجمن اصناف در مورد حمايت از اجراي قوانين مشروطه [24970- ق]


 


مشروطيت و انجمهاي ايالتي و ولايتي

اطلاعيه مجاهدين و انجمن اصناف در مورد حمايت از اجراي قوانين مشروطه [24970- ق]