مشروطه‏خواه حقيقى يا صورى

يكى از خواسته‏هاى مردم در نهضت مشروطيت تحقق عدالت و رفع مظالم حكومت قاجار بود. با استقرار يافتن نظام مشروطيت عده‏اى كه فقط شعار آزاديخواهى و عدالت‏طلبى مى‏دادند با به دست گرفتن قدرت و چشيدن مزه ثروت، اين بار به نام حكومت مشروطه به جان مردم افتادند و انواع و اقسام مالياتها و... را به آنها تحميل نمودند تا جايى كه در بعضى مناطق بر سفيدى نمك و سياهى ذغال هم ماليات بستند. اين اجحافات كه تأمين‏كننده منافع حزبى برخى دست‏اندركاران بود اعتراض علماى نجف و ايران را برانگيخت. نمونه‏اى از اين اعتراضات را در سخنرانى حاج‏آقا نورالله در انجمن اصفهان با هم مرور مى‏كنيم:

«آقاى ثقهًْ‌الاسلام: از اعضاى انجمن سؤوال نمودند كه آيا ماها كه براى اصلاح امر ملت و رفاه رعيت حاضر مى‏شويم يا مشروطه‏خواه حقيقى هستيم يا صورى. درصورتى‏كه حقيقتاً ذيل همت براى اقامه عدالت بالا زده‏ايم بايد جانا و مالاً در حفظ اساس آن بكوشيم و از هيچ اقدام مسامحه نكنيم. پس اكنون مى‏خواهم فرق ميانة استبداد و مشروطه را تشريح كنم. زمان استبداد حكام و ضباط پيش‏كشى و تقديمى مى‏دادند كه بروند و خانمان رعيت را به باد دهند. امروز كه صيت مشروطيت اصفهان، جهان را پركرده، باز ملاحظه مى‏شود كه ضباط تقديمى مى‏دهند. لابد اين تقديمى را براى آن مى‏دهند كه چند برابر مال رعيت را يغما كنند. ضابط فريدن هفت صد تومان تقديم كرده. ضابط سميرم دويست تومان پيش‏كش داده كه در انواع تصرفات اموال و اعراض رعايا مجاز باشد. و هرگاه واقعا از براى حفظ حقوق ملت و پاس رعيت حاضريم، بايد در رفع اين مهلكات و ازالة اين هرج و مرجها با قدمى ثابت بكوشيم. و چون نگران ادارة عدليه مى‏شويم، مى‏بينيم كه در اين مدت هزار و دويست و سى و دو شماره حكم داده. و از براى هر حكمى يك تومان گرفته و نمرة عرايض بالغ است بر دو هزار و پانصد و به جهت عريضه‏جات نمره‏اى يك قران گرفته، مبلغ قريب به هزار و پانصد تومان است. علاوه بر حق ده يك و ده نيم ها كه ايصال داشته و به هيچيك از اعضاء مواجبى داده نشده. پس بايد اين محكمه را به طور صحيح اداره كرد و هم در انجمنى فوق‏العاده اجزاى عدليه را حاضر كرده، تحقيق كنيم كه اين مبلغ در چه راه صرف شده و كلاً از براى اعضاء مواجبى مقرر شود كه مرتبا به آنها برسد و فارغ‏البال مشغول وظايف عدليه باشند. »