مرامنامه هیئت دادخواهان فارس

این مقاله درباره مرامنامه هیئت دادخواهان فارس بوده که به مجلس شورای ملی ارسال شده و بیشتر به اوضاع نامساعد اقتصادی و اجتماعی آن نواحی پرداخته است.
از جمله مشکلاتی که مطرح شده، بیکاری و عدم اشتغال جوانان بوده که جامعه را با مشکلات زیادی روبرو نموده است. به همین دلیل اهالی آنجا به نام حفظ استقلال ایران، انجمنی تحت عنوان (هیئت دادخواهان فارس) دائر نموده و مرامنامه‌ای مشتمل بر موارد هشت گانه ترتیب داده و سعادت ایران را در اجراء آن موارد دانسته‌اند. آنان مرامنامه خویش را به مجلس شورای ملی فرستاده و تقاضای دقت و توجه وکلای مجلس را در این خصوص خواستار شده‌اند که به بدبختی ایرانیان خاتمه داده شود. این اسناد متعلق به دوره چهار، کارتن 51، پوشه 5 است.
[نشان تاج و شیر و خورشید]
مجلس شورای ملی، به تاریخ 25 دلو 1301، نمره ثبت 16531
آقایان محترم
مراسله شما متضمن مرامنامه آن هیئت واصل و از مندرجات آن آگاهی حاصل گردید. نمایندگان محترم مجلس شورای ملی، در حدود قانون مقدس اساسی در ترقی و سلامت مملکت و ملت را همواره در نظر داشته و اصول مزبوره را مقدس می‌داند
پس از جریان در اطاق تنفس گذارده شود.
 
مرکز فکری                                                             مورخه دوازدهم جمادی الاولی 1341
هیئت دادخواهان فارس                                          مطابق نهم جدی ایتئیل 1301
نمره 43
ضمیمه مرامنامه
نمره 4766 مورخ 19/11/1301
ساحت اقدس دارالشورای ملی ـ رفع‌الله بنیانه ـ خواطر منیز وکلاء عظام و شفعاء کرام و طرفداران حیات ابدی ایران را معطوف به دادخواهی خود نموده؛ سپس به تقدیم می‌رساند به حکم حس و تجربه، هیچ‌ یک از ملل مرتقیه عالم به مدارج عزت و سعادت نایل نگردیده‌اند، مگر در پرتو شغل و کار. و تاکنون هیچ دسته و جماعتی پی به این دقیقه مهمه نبرده و یا برده و به مساهله گذرانیده‌اند. آری برای یک جماعت بیچاره و برای تکدی یک دسته فلکزده از قافله تمدن عقب افتاده و برای یک جمهور آلوده به هزار درد بی‌درمان و بالاخره برای یک قیمت مردمان بی همه چیز هیچ چیز بهتر و بالاتر از تدارک کار و اشتغال نیست. داد از بیکاری، فریاد از بی‌اشتغالی، منشاء تمام بدبختی‌ها موجب خسران دنیا و آخرت باعث فلاکت عمومی ایرانیان و علّة العلل پستی و حقارت ایران همانا بیکاری و عدم اشتغال نفوس است.
علی ذلک جماعتی علاقه‌مند به دیانت و شرافت فردی و نوعی به نام حفظ استقلال ایران، انجمنی در تحت عنوان (هیئت دادخواهان فارس) دائر نموده و مرامی محتوی بر مواد هشتگانه ترتیب داده؛ یعنی سعادت و حسن آتیه ایران را در اجراء این حدود حس کرده؛ خصوصاً از پیشگاه مقدس دارالشورای کبری مسئلت نموده، از فرد فرد آقایان وکلاء علی العموم تقاضا می‌رود که با نهایت غور و دقت، حدود این مرام را از لحاظ محترم خود گذرانیده، اگر شامل نقص و فتوری است، به نظر مرحمت اصلاح فرمایند و اگر حقیقتاً قابل ملاحظه و توجه است، برای رضای خدا و یا اقلاً برای زینت اوراق تورایخ که (در زمان زمامداری نمایندگان دوره چهارم) به دوره شأمت و بدبختی ایرانیان خاتمه داده شد به هر وسیله مملکت اجراء مواد آن را در نظر گرفته، شاید انشاء‌الله تعالی از نیات خالصه آن ذات مقدسه خورد خورد ایران سعادت از دست رفته خود را تجدید کرده، بدبختی و فلاکت ایرانیان را خاتمه دهند. در خاتمه هیئت دادخواهان را از اقدامات جدی و جواب فوری، قرین تشکر فرمائید.
مهر: هیئت دادخواهان فارس
توسط بنده تقدیم مقام محترم مجلس
18 ج 2/1341
م. ع. کازرونی
 
عرایض                                                                                                   
در اطاق تنفس گذاشته شود که آقایان نمایندگان مطالعه فرمایند جواب هم داده شود که نمایندگان ملت سعادت و سیادت ملت را در حدود قانون مقدس اساسی می‌شناسند و می‌داند و همان اصول را مقدس دانسته. 22دلو 1301
یعقوب الموسوی
 
                                                                          18 ج2/1341
مقام منیع ریاست جلیله مجلس مقدس شورای ملی ـ شیدالله ارکانه ـ
عریضه از طرف هیئت (دادخواهان فارس) که مرکب از عده‌ای از معاریف تجار و اصناف شیراز است، به ضمیمه یک ورقه مرامنامه آنها رسیده، لفاً تقدیم و تقاضا می‌شود که محض جلب عواطف نمایندگان محترم مقدر فرموده، در محل مقتضی گذارده شود.
م. ع. کازرونی