حسينقلى‏خان ايلخانى

  حسينقلى‏خان ايلخانى پسر بزرگ جعفرقلى‏خان، مادرش بى‏بى شاه‏پسند دختر على صالح‏خان است. حسينقلى‏خان در سال 1252ه ق متولد شد. او بعد از كشته شدن پدرش و پس از مدتها معارضه با عمويش كلبعلى‏خان ناچار شد در سن بيست سالگى به خدمت منوچهرخان معتمدالدوله حاكم اصفهان درآيد، منوچهرخان در همان ايام جهت سركوبى محمدتقى‏خان به منطقه بختيارى لشكركشى كرده بود، او با حمايت معتمدالدوله مورد توجه ميرزا تقى‏خان اميركبير قرار گرفت و اين پشتيبانى باعث شد كه طايفه بابادى كه از طوايف رقيب بود نيز به قلمرو وى اضافه گردد و از آنان پس رئيس طايفه بابادى نيز شد حسينقلى‏خان در سال 1269ه ق از طرف ناصرالدين‏شاه به لقب ناظم بختيارى مفتخر گرديد و در سال 1276ه ق رسماً فرمان ايلخانگرى بختيارى را به دست آورد و بر تمام طوايف بختيارى مسلط شد و مدت سى سال حكمران بختيارى شد و همين باعث شد كه ثروت هنگفتى به دست آورد.
     او در اين مدت توانست نظم و امنيت را در بختيارى ايجاد كند، و ريشه راهزنان را براندازد، و به عمران و آبادى و ساختن كاروانسراى بسيارى بپردازد و داراى قدرت و نفوذ بسيارى شود، و چون در اصفهان نيز ثروت، نفوذ، قواى نظامى و طول حكمرانى، رابطه با شركت مكنزى باعث گرديد تا نسبت به موقعيت وى سوء ظن حاصل شده؛ ظل‏السلطان با رضايت ناصرالدين‏شاه دستور قتل وى را صادر كردند به همين دليل در تابستان سال 1299ه ق حسينقلى‏خان براى ديدار ظل‏السلطان به اصفهان رفت و در همين سفر بود كه او را به قتل رسانيدند. به اين ترتيب كه ابتدا ايلخانى و پسرانش و جمعى از اعيان براى تماشا مشق سربازان دعوت شدند پس از اتمام مراسم و مراجعت ايلخانى و پسرانش، مراجعت كردند و در همان شب ايلخانى را به قتل رساندند و صبح شهرت دادند كه ايلخانى سكته كرده است و نعش او را با كمال احترام در تخت فولاد در تكيه مير به خاك سپردند.
     حسينقلى‏خان در مدت زندگيش هشت همسر اختيار كرد كه دليل اصلى آن ازدياد نسل و افزايش ثروت در يك خانواده، رفع اختلافات بين طوايف و ايجاد وحدت و يكپارچگى ايلى بود و ماحصل اين ازدواجها جمعاً شش پسر و دوازده دختر بود.