شرح زندگانی آقای سید ابوالحسن اصفهانی

حضرت آیت اللّه آقای سید ابو الحسن اصفهانی دام ظله- العالی که امروز یگانه مرجع تقلید میباشند و زعامت و پیشوائی‏ شیعیان مسلم ایشان است در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری در مدیسه که یکی از قراء اصفهان است در میان یک خاندان‏ بزرگ و شریفی پا بعرصه وجود گذارد نسبت ایشان بامام‏ هفتم حضرت امام موسی بن جعفر(ع)میرسد بنابراین از اجله‏ سادات و از شجره طیبه و طاهره خاندان رسالت میباشند.
دوره مقدماتی تحصیلات خود را در شهر اصفهان شروع‏ نموده و در آنوقت این شهر یکی از مراکز علمی و دینی مهم‏ عالم تشیع بشمار میرفت و علماء و دانشمندان و مجتهدین نامی‏ بزرگی مانند آقا شیخ محمد باقر مسجد شاهی و آقا میرزا ابو المعالی کلباسی و میرزا بدیع و صدها مجتهد و مدرس بزرگ‏ در آن شهر بوده‏اند و بنابراین مجال استفاده برای طلبه و تشنه‏ علمی چون آقای اصفهانی کاملا مهیا بود و ایشان با ذوق و عشق‏ سرشاری از این سرچشمه‏های فیاض علم سیرآب میشدند و در میان‏ هزارها طالب علمی که در آن دار العلم بتحصیل اشتغال داشتند بدون آنکه خود ملتفت باشند خود را آماده زعامت و مرجعیت‏ و پیشوائی یکصد میلیون شیعی مینمودند و یا بهتر بگوئیم که‏ صاحب اسلام یک چنین وجود بزرگی را در کنف حمایت خود میپروراند و او را برای چنین روزی ذخیره مینمود تا مقام عالی‏ فتوی را در یکدورهء خطرناکی باو تفویض کند.
آیة الله اصفهانی در نجف
نجف اشرف بزرگترین دانشگاه دینی شیعیان بوده و هنوز هم این موقع را برای خود محفوظ میدارد این شهرکه‏ تقریبا در 7 کیلومتری کوفه قدمی و 8 کیلومتر در مغرب یکی‏ از شعب شط فرات که معروف به(هندیه)است واقع شده قرنها است که مرکز مرجعیت و تقلید میباشد بنابراین یکعده زیادی‏ از علماء و مجتهدین درجه اول مسلمین در این شهر بوده و سکان‏ این دانشگاه را در دست داشته و طلابی که از اطراف و اکناف عالم شیعی برای فراگرفتن علم باین شهر روی آورده‏ اند از سرچشمه علم خود را سیراب نموده و امور معاشی آنها را نیز تکفل کرده‏اند مسلمین خیرخواه و علاقمندان باسلام‏ نیز از وجوه بر به بدست علماء برای سکونت طلاب مدارس‏ زیادی ساخته‏اند و امروز بیش از صد مدرسه با حجرات اماره‏ در این شهر موجود است همین مرکزیت و وجود این وسایل‏ ناچار هر طلاب علمی را باین دانشگاه میکشاند و حضرت‏ آقای اصفهانی نیز برای تکمیل معلومات خود از اصفهان کوچ‏ کرده و در اوایل قرن چهاردم هجری وارد شهر نجف میشود.
در آنوقت آقا سید ابو الحسن یک(؟؟؟)و عادی بوده‏ وقتی وارد نجف شد جز پلاسی و لباسی با خود نداشت ولی‏ سرنوشت او را بمرکز مجد و عظمت میکشاند و اتفاقات خوب‏ که با این مرد بزرگ نامی کمک کرد این بود که در آنوقت چند تن از فحول علماء که هم یکی پس از دیگری مرجعیت تام‏ داشتند در آن شهر زندگی میکردند که عبارت بودند از شیخ‏ محمد طه نجف و حاج میرزا حسین حاج میرزا خلیل و آقای‏ ملا کاظم خراسانی و آقای حاج شیخ عبد اللّخ مازندرانی(که‏ این سه تن اقدامات مؤثری برای برانداختن ریشه استبداد ایران نموده‏اند)و آقای آقا سید محمد کاظم طباطبائی یزدی و آقای سید محمد فشارکی و آقای شیخ فضل اللّه شریعت اصفهانی‏ و آقای ممقانی و آقای شربیانی و غیر هم.
حضرت آقای آقا سید ابو الحسن در این محیط و در میان این حوزه‏های علمی شروع بتکمیل معلومات خود نمودند و اخیرا از شاگردان مبرز و نامی حوزه علمی مرحوم‏ آخوند خراسانی شده در میان اصحاب مشار با لبنان و در کارهای فتوا یکی از مساعدین بزرگ آن مرحوم شدند و در همانوقت مورد اعتماد قرار گرفته و حوزه درسی نیز داشتند در آنوقت که موقتا مرکز روحانیت بشهر کربلا،منتقل شده و پیشوائی را مرحوم آیة اللّه میرزا محمد تقی شیرازی دارا شده‏ آقای اصفهانی و مرحوم میرزا حسین نائینی مورد اعتماد و وثوق و مرجع کارهای ایشان بودند و بالاخره پس از رحلت مرحوم شریعت‏ اصفهانی مرجعیت تام و تمام خاص ذات مقدس آقای اصفهانی


پایان مقاله