كميته انقلابي زنان

"... زنان براي مظفرالدينشاه نامه اي تهديد آميز فرستادند. يك نامه از "كميته انقلابي زنان" حامل عنواني بود كه يك دست سرخ را با طپانچه نشان مي داد و شاه را در صورت چشم پوشي از خواست مردم براي عدالتخانه به مرگ تهديد مي كرد."