اهداف تأسيس شركت اسلاميه

«الحمدللّه الذى اذهب عنّا الْحَزَن. إنّ ربَنا لغفورٌ شكور و صلى اللّه على محمّدٍ وآله.

...شركت اسلاميه چهار ماه است منعقد و شروع شده. امروز نواى دل آراى صعودش آفاق را گرفته و قوايش روزافزون گرديده. لهذا مجمعى در اصل مقصود و از اتّفاق و شراكت مى‏نگاريم . شركت يا كمپانى، مقصود تحصيل قوّة مقتدرى است براى موفق گشتن به مقاصد عاليه و غالب، پى به اين اُسّ اساسى تعيّش و زندگانى نبرده‏اند. و چون نفوس جامعه توجه به امر خيرى كنند، به فحواى يداللّه‏مع الجماعهًْ خداوند تأييد فرمايد، و دست غيبى مدد كند و وسيلة انتفاع عموم است كه البركهًْ للجماعهًْ‌. چنانچه ملاحظه كنيم كه حال در ممالك متمدّنه عالم از هر طبقه حتى كفاش و نجّار و غيره تماما كمپانى مى‏شوند. و به دست آوردن فوايد را به اتفاق مى‏دانند، تا چه رسد به تجّار و ساير شعب كسبى. حال تصور كنيم شركت به چه كار خواهد رسيد؟ بلى همان است كه آب رفته را به جوى آورد و رشتة گسيختة تجارت داخلة ما را محكم خواهد نمود. ملك و وطن ما را آباد و صنايع منقرض شدة ما را حيات مى‏دهد. ما را از ذلّت احتياج به امتعة خارجى مى‏رهانند. قماشهاى قلب فساد شده خارج كه در عوضش روح و ثروت مملكت ما مى‏رود موقوف دارد و صنايع استادان خودمان را كه فعلاً جاذب انظار تمام صنعتگران عالم است و در تماشاخانه‏هاى خارجه به يادگار در كمال احترام نگه مى‏دارند، به حال اولين عود مى‏دهد. راههاى مملكت را شوسه و آهن كرده، حمل و نقل ما را سهل خواهد نمود. از قحط سالى و تعدّى محتكرين بى‏انصاف نجاتمان مى‏دهد. اطفال ما را تربيت مى‏كند. در سال كه هزارها از نفوس و برادران دينى ما به خارجه مسافرت كرده، در كمال ذلّت به مزدورى غيرمذهب ما، جان شيرين مى‏سپارند، به كار و شغل داخلة مملكت باز خواهد داشت. هر گاه از هزاران يك نافع و مفايدش را بخواهيم برشماريم، اين صفحه را گنجايش نخواهد داشت. و ليك محض اطلاع عموم ، غيرتمندان وطن و هواخواهان عالم انسانيت عرض مى‏كنيم، كه بحمداللّه از توجّه حضرت امام عصر (عجّل‏اللّه تعالى فرجه) و همّت و مردانگى جمعى از مسلمانان شاه دوست وطن پرست و ملت خواه در شهر ذى‏القعدة 1316 در شهر اصفهان كه قُبّهًْ‌الاسلام و چون سلطان، قلب ايران است شركت مُسمّى به شركت اسلاميه منعقد گشته و در اين چند ماه ترقيات فاحش نموده.اقمشه كه به فرمايش اين شركت در آن شهر كه دارالصنايع ايران است، زينت‏افروز بازار اصفهان و طهران و غيره شد. الحق هوشياران را دقيقه به دقيقه قلب را روشن و روح را تفريح داده است. چون در اين مدت اين شركت به يك اندازه خصوصى بود نه عمومى. و ليك از ذوق و شوق كارآگاهان مملكت و هواخواهان ايرانى نژاد، عموميت اين اساس مقدس رسمى گرديد و به اشاره حرفى، روزنامجات مبلغهاى معتنابه غيرتمندان حاضر نموده، مشترى اسهام گشتند. از آنجا كه آراى روساى محترم به عموميت اين شركت قرار گرفته، فقط محض آنكه طبقات خلق مستحضر باشند، اين مختصر اعلام و چند فصل نظامنامه او به يارى خدا و ياورى امام عصر (عليه‏السلام) طبع و منتشر مى‏گردد. كه تمام هموطنان محترم آگاه شوند. مخصوص در قيمت سهام شركت خيلى مختصر ملاحظه شده كه از هر طبقه خلق بتوانند خود را بر اين اساس داخل نموده، يوسف‏آسا اسهام اين بنا را به جان و دل خريدارى نمايند.

هم از منافع فوق‏العادة آن بهره‏ور گشته و هم مال خود را به امينتر و معتبرترين صندوق امانت مملكت سپرده، و در واقع نيز خدمتى به دولت و ملت نموده باشند. و در صفحة تاريخ ايران نام نامى خود را از جهت افتخارِ اعقاب و آيندگان به يادگار گذارند و معنى كسب و تجارت و بردن فايده را بدانند.

چون تا حال نه تجّار نه كسبة ما معنى و لذّت كسب را نچشيده بلكه واضحتر گوييم از چهل سال به اين طرف تمام تجّار ما هر يك به قدر وُسع تنخواهِ خود، مزدور و كاركن كمپانيهاى خارجه بوده‏اند كه مالى از خارج آورده، به ده يك و ده يك و نيم منابع كه همان اجرت مزدورى خود و تنخواه خود است، بردارند. و حال آنكه تجّار خارجه همه وقت از يك تومان پنجقران در سال منافع مى‏برند. به طريق يقين و انشاءاللّه به توجّهّ امام زمان (عج)، همين شركت اسلاميه در سال اول معنى تجارت را به تجار و كسبه ممالك ما خواهد فهمانيد، كه علاوه بر مفايد روحانى دولتى و ملّتى و مملكتى از تومانى دو سه قران فوايد خواهد نمود. و لذلك اشخاصى كه از عدم وصول به منافع تجارت گرفتار معاملات ربوى و مؤاخذه دنيا و آخرت و معاقب خدا و پيغمبر مى‏باشد، دلالت و راهنمايى مى‏كند به فايده حلال شركت كه هم پول آنها در محل معتبر گذاشته مى‏شود، و هم از منافعش عايدشان شود، كه چندين برابر سودِ ربا است و حلال من‏اللّه است. انشاءاللّه اميدوارى به همّت و مردانگى تمام ايرانى نژاد از اعلى و ادنى داريم كه روى ملّت خواهى، كمتر هّمت استوار نموده، همّ خود را از فوايد معتنابه اين شركت محروم نگذاشته و هم باعث شوند كه پايه اين بنا به مقامات خيلى عالى برسد؛ و اين امر مسلم است تنخواه اين شركت هرقدر افزون باشد، پيشرفت مقاصدش كه صِرف توجه ترقيات داخله است، بيشتر خواهد شد. به اعتقاد تمام دانشمندان كه از تاريخ عالم و ترقى امم كامل‏الاطلاعند، اين شركت اوّل بشارت نيكبختى و آبادى مملكت و ترقى ملتى خواهد بود. هر كار را اوّلى است، اين اوّل افتتاح ابواب سعادت اين ملّت قديم و خاك قويم خواهد داشت. به همّت اولياء حق و توجه غيرتمندان چنانچه فصُول مندرجه در نظامنامه خود گواه و برهانى است و محض اطلاع عموم ناس اعلان مى‏شود كه شعبة اين شركت در تمام بلاد ايران به وكالت مردمان امين و معتبر كشيده خواهد شد. و هم چنانچه در دارالخلافة طهران به رياست جناب مستطاب جلالت‏مآب حاجى حُسين آقا امين الضّرب اصفهانى دام اقباله و وكالت جناب حاجى ميرزا حبيب‏اللّه تاجر كاشان و تجّار محترم كشيده شده. هركس در طهران ميل به شركت كند، اسهام منطبعه ممضى در اداره شعبه شركت در طهران موجود است؛ مراجعت به ايشان نمايند. وكلاى بلاد ديگر هم در يك بند نظامنامه است، هر كسى در هر شهر طالب شود، به توسط همان وكلا به قدرى كه طالب شود، وجه به ادارة مركزى اصفهان برساند. سهام مسجّل و ممضى به جهت او فرستاده خواهد شد. رجاى واثق است كه در سال اوّل و دويّم قيمت اسهام خيلى ترقيات كند؛ چنانچه اغلب كمپانيهاى معتبر در خارج سهمى كه به ده تومان خريده شده، از بس اعتبار و فايدة شركت فراهم گشته است، قيمت سهم به بيست تومان رسيده. چون مملكت معتبر و مرغوب روزبه روز برقيمتش افزوده خواهد شد. و اميدواريم اين شركت اسلاميه سال اولّين آن تنخواهش بيش از اين اسهام موجوده و بيشترى پيدا كند. هرگاه انشاءاللّه به يارى خداوندى چنين شد، به مشورت و صلاحديد شركاء تنخواه آن افزوده خواهد شد. از آنجا كه غالب اسهام اين شركت را رؤساى محترم و امناى انجمن خود خريدارى كرده و هر يك داراى چندين سهم معتنابه هستند و همين خود دليلى است از جههًْ اعتبار و قوام اين شركت كه به يارى خداوندى ترقياتى كه هيچكس منتظر نيست، از براى همين شركت مقدس خواهد شد.