تاليف قاضي مرادي براي سالگرد صدم انقلاب مشروطه

حسن قاضي مرادي در اين کتاب در پي آن بوده تا تدوام انديشه چهار چهره تاثيرگذار مشروطيت ايراني را در خصوص نوسازي سياسي دنبال کند.
به اعتقاد او انديشه سياسي آخوندزاده، عبدالرحيم طالبوف، ملکم خان و سيدجمال اسدآبادي به عنوان سرآمدان عصر مشروطه، به عنوان چهار راهکار اصلي براي نوسازي سياسي در ايران از جانب متفکرين بعدي پيشه شده و تداوم يافته است.
قاضي مرادي در بررسي خود تداوم انديشه نام بردگان را در جامعه امروز نيز دنبال کرده است.
او معتقد است که راهکار آخوندزاده را در آراي داريوش آشوري و سيد جواد طباطبائي مي توان دنبال کرد، همچنان که انديشه شريعتي تداوم يافته خط فکري استرآبادي است.
اختران، ناشر اين کتاب، پيش از اين از قاضي مرادي �تاملي بر عقب ماندگي ما�، �در پيرامون خودمداري ايرانيان� و �در ستايش شرم� (جامعه شناسي حس شرم در ايران) را منتشر کرده بود.
اين ناشر به زودي برگردان مشترک قاضي مرادي و محمود عباديان از کتاب �نقد فلسفه حق هگل� کارل مارکس را نيز به چاپ خواهد رساند.
مارکس بر کتاب خود پسگفتاري نوشته بود که همواره به نام مقدمه �نقد فلسفه حق هگل� مستقل از کتاب توسط مترجمان مختلف به انتشار رسيده است.
از جمله ترجمه هاي پسگفتار مارکس مي توان به ترجمه بابک احمدي اشاره کرد که به کتاب �مارکس و سياست مدرن� ضميمه شده است و يا به ترجمه مرتضي محيط که همراه �درباره مساله يهود� در يک کتاب چاپ شدند.
قاضي مرادي و عباديان اين بار تمام متن کتاب را (هم متن و هم پسگفتار را) را براي نخستين بار ترجمه کرده اند هرچند که قاضي مرادي در گفته هاي خود از چاپ ديگري از �نقد فلسفه حق هگل� با ترجمه شخصي موسوم به تيرداد نيکي خبر داد.
نويسنده در ستايش شرم نقد فلسفه حق را از انگليسي برگردانده و محمود عباديان متن آلماني آن را در نظر داشته است.
عباديان و قاضي مرادي پيش از يان نيز رساله دکتراي مارکس را با همکاري يکديگر ترجمه کرده اند.
به گفته قاضي مرادي ترجمه نيکي که با تيراژ بسيار اندکي درآمده ، مربوط به سال 1358 است.